Committees


Committees:

 

Scientific Committee

Co-chairs: S. Gonchenko (Univ. of Nizhny Novgorod)

                   L. Lerman (Univ of Nizhny Novgorod)

                   D. Turaev (Imperial College, London, UK)

Members:

 

V. Belykh (Volga Academy of Water Trasportation, Nizhny Novgorod)

 

H. Broer (University of Groningen, the Netherlands)

 

A. Davydov (Vladimir State Univ., Russia)

 

A. Delshams (Polytechnical Univ. of Catalunia, Barcelona)

 

B. Fiedler (Freie Univ. Berlin, Germany)

 

V. Grines (High School of Economics, Nizhny Novgorod)

 

Yu. Ilyashenko (Independent Univ., Moscow and Cornell Univ., USA)

 

S. Kaschenko (Yaroslavl Univ., Russia)

 

V. Kozlov (Steklov Math. Inst., RAS)

 

J. Lamb (Imperial College, London, UK)

 

T. Lazaro  (Polytechnical Univ. of Catalunia, Barcelona)

 

A. Neiman (Univ. Ohaio, USA)

 

A. Neishtadt (Space Research Inst., RAS and Loughborough Univ., UK )

 

A. Shilnikov (Georgia State Univ., USA)

 

C. Simo (Univ. of Barcelona, Spain)

 

S. Van Strien (Imperial College, London, UK)

 

D. Treschev (Steklov Math. Inst., RAS)

 

A. Vieiro (Univ. of Barcelona, Spain)

 

S. Zelik (Surrey Univ., UK)

 

 

 

 

 

 

 

Organizing Committee

 

Co-chairs:  D. Balandin (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

                  S. Gonchenko (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

                  D. Turaev (Imperial College, London, UK)

 

 

Members:

 

 

V. Grines (High Economy School, Nizhny Novgorod)

 

L. Lerman (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

A. Morozov (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

G. Osipov (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

O. Pochinka (High School of Economics, Nizhny Novgorod)

 

A. Shilnikov (Georgia State Univ., USA)

 

M. Malkin (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

E. Malkina (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

A. Gonchenko (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

M. Gonchenko (UPC, Barcelona)

 

I. Ovsyannikov (Univ. of Gamburg, Germany)

 

M. Bolotov (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

E. Grines (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

K. Safonov (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

K. Trifonov (Univ. of Nizhny Novgorod)

 

 

 

Scientific secretaries:

 

A. Kazakov (High School of Economics, Nizhny Novgorod)

 

T. Levanova (Univ. of Nizhny Novgorod)

E. Samylina (High School of Economics, Nizhny Novgorod)

© NNSU 2023 | Webmaster: wwwlab@unn.ru