Archive


International Conference "Shilnikov Workshop-2022" in Nizhny Novgorod, December 19-20, 2022

International Conference "Shilnikov Workshop-2021" in Nizhny Novgorod, December 16-17, 2021

International Conference "Shilnikov Workshop-2020" in Nizhny Novgorod, December 17-18, 2020

International Conference "Shilnikov Workshop-2019" in Nizhny Novgorod, December 17-18, 2019

International Conference "Shilnikov Workshop-2018" in Nizhny Novgorod, December 17-18, 2018

International Conference "Shilnikov Workshop-2017" in Nizhny Novgorod, December 15-16, 2017

International Conference "Shilnikov Workshop-2016" in Nizhny Novgorod, December 16-17, 2016

International Conference "Shilnikov Workshop-2015" in Nizhny Novgorod, December 17-19, 2015

International Conference "Shilnikov Workshop-2014" in Nizhny Novgorod, December 17-19, 2014

© NNSU 2024 | Webmaster: wwwlab@unn.ru